obrazekobrazek

 

KARTA SPRAWY 

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

 

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

NAZWA PROCESU

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

PODSTAWA PRAWNA
. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.)
. Rozporz?dzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663),
. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze  zm.)


I. SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY
 Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów lub pobrać
 na stronie www.bip.tuliszkow.pl
Wnioski przyjmowane s? w Biurze Obsługi Interesantów  Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszków.


II. WYMAGANE DOKUMENTY
1.     wniosek,
2.    dokument stwierdzaj?cy tytuł prawny do nieruchomości,
3.    wypis  z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmuj?c? nieruchomość podlegającą podziałowi,
4.    pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomo?ci , w przypadku nieruchomo?ci wpisanej do rejestru zabytków,
5.   wstępny projekt podziału,
6.   protokół z przyjęcia granic nieruchomości
7.   protokół z przyjęcia granic nieruchomo?ci,
8.   wykaz zmian gruntowych,
9.   wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomo?ci jest inne niż w księdze wieczystej,
10.  mapa z projektem podziału


III. OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.


IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA
1. Wszczęcie postępowania administracyjnego na podstawie oraz poinformowanie stron o możliwości składania wyjaśnień i zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.
2. Wydanie decyzji w sprawie podziału nieruchomości.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni.


VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorz?dowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za po?rednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków w terminie 14 dni od daty doręczenia  decyzji.


VII. INFORMACJE DODATKOWE
Podanie we wniosku numeru telefonu ułatwi kontakt z wnioskodawc?.


VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ 
Referat Rozwoju Gospodarczego - inspektor ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami
Maria Nawrocka - pokój 22,  tel. (063) 2791783, e-mail: mienie_kom@tuliszkow.pl