Rejestr uchwał Rady Miejskiej 2010- 2014

 

1.                  Uchwała nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 01.12.2010 r w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

2.                  Uchwała nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 01.12.2010 r w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tuliszkowie

3.                  Uchwała nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 01.12.2010 r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

4.                  Uchwała nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 01.12.2010 r w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

5.                  Uchwała nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17.12.2010 r w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków komisji Rady Miejskiej, Przewodniczącego ,Wiceprzewodniczącego Rady i Przewodniczących komisji Rady Miejskiej oraz sposobu ustalenia     

                     należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.

6.                  Uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17.12.2010 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie.

7.                  Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17.12.2010 r w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy i Miasta Tuliszków w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

8.                  Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17.12.2010 r w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2010 rok.

9.                  Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17.12.2010 r w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/268/2010 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

10.              Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17.12.2010 r w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/269/2010 Rady Miejskie w Tuliszkowie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia wzoru formularzy podatkowych.

11.              Uchwała nr IV/11/2010 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30.12.2010 r w sprawie wydatków budżetu gminy ,które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

12.              Uchwała nr IV/11/2010 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30.12.2010 r w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2010 rok.

13.              Uchwała nr 0007.1.2001 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 31.01.2011 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2011-2022

14.              Uchwała nr 0007.2.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 31.01.2011 r w sprawie budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2011 rok.

15.              Uchwała nr 0007.3.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 31.01.2011 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie.

16.              Uchwała nr 0007.4.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 31.01.2011 r w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

17.              Uchwała nr 0007.5.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 31.01.2011 r w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych GiM Tuliszków

18.              Uchwała nr 0007.6.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 31.01.2011 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta konina

19.              Uchwała nr 0007.7.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 16.03.2011 r w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki

20.              Uchwała nr 0007.8.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 16.03.2011 r w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy i Miasta Tuliszków do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego”

21.              Uchwała nr 0007.9.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 16.03.2011 r w sprawie zmieniającą uchwałę XL/287/2010 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami 

                   pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2010 r.Nr 234,poz.1536)na rok 2011 „

22.              Uchwała nr 0007.10.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 16.03.2011 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy i Miasta Tuliszków dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

23.              Uchwała nr 0007.11.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 16.03.2011 r w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2011 rok.

24.              Uchwała nr 0007.12.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 16.03.2011 r w sprawie zmiany uchwały nr 0007.1.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2011-2022

25.              Uchwała nr 0007.13.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 16.05.2011 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Tuliszków

26.              Uchwała nr 0007.14.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 16.05.2011 r w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego ”Indywidualizacji nauczania przyszłością ucznia” o numerze POKL.09.01.02-30-304/10, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

                  Europejskiego Funduszu Społecznego

27.              Uchwała nr 0007.15.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 16.05.2011 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestrów żłobków i klubów dziecięcych

28.              Uchwała nr 0007.16.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 16.05.2011 r w sprawie wyrażenia woli przystąpienia i zgłoszenia  do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w 2011 r.

29.              Uchwała nr 0007.17.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 16.05.2011 r w sprawie ustalenia Statutu zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Tuliszkowie

30.              Uchwała nr 0007.18.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 16.05.2011 r w sprawie zmiany Uchwały nr 0007.1.2011 rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2011-2022

31.              Uchwała nr 0007.19.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 16.05.2011 r w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

32.              Uchwała nr 0007.20.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 16.05.2011 r w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów

33.              Uchwała nr 0007.21.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 16.05.2011 r w sprawie zmian w budżecie gminy i Miasta Tuliszków na 2011 rok.

34.              Uchwała nr 0007.22.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 16.05.2011 r w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę i Miasto Tuliszków zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Tureckiego

35.              Uchwała nr 0007.23.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28.06.2011 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy i Miasta Tuliszków za 2010 rok.

36.              Uchwała nr 0007.24.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28.06.2011 r w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków za 2010 rok.

37.              Uchwała nr 0007.25.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28.06.2011 r w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

38.              Uchwała nr 0007.26.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28.06.2011 r w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Mycielin w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Korzeniewie z Filia w

                   Dzierzbinie

39.              Uchwała nr 0007.27.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28.06.2011 r w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010

                   r. Dz.U.Nr 234, poz. 1536), sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

40.              Uchwała nr 0007.28.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28.06.2011 r w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2011 rok.

41.              Uchwała nr 0007.29.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20.07.2011 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Tuliszków, oznaczonej numerem działki 980/2 o powierzchni0.1075 ha na rzecz Banku Spółdzielczego w Koninie

42.              Uchwała nr 0007.30.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20.07.2011 r w sprawie powierzenia Gminie Malanów do przeprowadzenia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia-środowiskowego domu samopomocy dla

                   osób z zaburzeniami psychicznymi

43.              Uchwała nr 0007.31.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20.07.2011 r w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2011 -2022

44.              Uchwała nr 0007.32.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20.07.2011 r w sprawie zmian w budżecie gminy i Miasta Tuliszków na 2011 rok.

45.              Uchwała nr 0007.33.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20.07.2011 r w sprawie  zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację inwestycji pn.” Rozbudowa oczyszczalni

                  ścieków zlokalizowanej przy ul. Gromadzkiej w Tuliszkowie”

46.              Uchwała nr 0007.33a.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27.09.2011 r w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Turku i ławników do Sądu Okręgowego w Koninie.

47.               Uchwała nr 0007.34.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27.09.2011 r w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Przedszkolaki górą” o numerze POKL 09.01.01-30-062/11, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

48.              Uchwała nr 0007.35.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27.09.2011 r w sprawie zmiany w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2011 rok.

49.              Uchwała nr 0007.36.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27.09.2011 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2011-2022

50.              Uchwała nr 0007.37.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27.09.2011 r w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

51.              Uchwała nr 0007.38.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27.09.2011 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tuliszków dla części obszaru miasta , położonego w rejonie Placu Floriańskiego oraz ulicy 

                   OSP

52.              Uchwała nr 0007.39.2011 z dnia 19.10.2011 r. w sprawie zmieniająca uchwałę 0007.9.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ,

                   o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2010 r. Nr 234,poz 1536) na rok 2011”

53.              Uchwała nr 0007.40.2011 z dnia 19.10.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2011 rok.

54.              Uchwała nr 0007.41.2011 z dnia 19.10.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2012-2022

55.              Uchwała nr 0007.42.2011 z dnia 19.10.2011 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Smaszewie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grzymiszewie

56.              Uchwała nr 0007.43.2011 z dnia 19.10.2011 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kiszewach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Tuliszkowie

57.              Uchwała nr 0007.44.2011 z dnia 19.10.2011 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tarnowej w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grzymiszewie

58.              Uchwała nr 0007.45.2011 z dnia 08.11.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości na 2012 rok

59.              Uchwała nr 0007.46.2011 z dnia 08.11.2011 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ,o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z

                  2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) na rok 2012

60.              Uchwała nr 0007.47.2011 z dnia 08.11.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

61.              Uchwała nr 0007.48.2011 z dnia 08.11.2011 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

62.              Uchwała nr 0007.49.2011 z dnia 08.11.2011 r. w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta , do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

63.              Uchwała nr 0007.50.2011 z dnia 08.11.2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

64.              Uchwała nr 0007.51.2011 z dnia 08.11.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

65.              Uchwała nr 0007.52.2011 z dnia 08.11.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2011 rok.

66.              Uchwała nr 0007.53.2011 z dnia 08.11.2011 r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina”

67.              Uchwała nr 0007.54.2011 z dnia 08.11.2011 r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina”

68.              Uchwała nr 0007.55.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawieprzeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

69.              Uchwała nr 0007.56.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawieprzyznania dotacji dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie

70.              Uchwała nr 0007.57.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawieprzyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy i Miasta Tuliszków na 2012 rok.

71.              Uchwała nr 0007.58.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawieprzyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Tuliszków na 2012 rok.

72.              Uchwała nr 0007.59.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawieokreślenia wzorów podatkowych

73.              Uchwała nr 0007.60.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawieopłaty targowej na terenie Gminy i Miasta Tuliszków na 2012 rok.

74.              Uchwała nr 0007.61.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawiesprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 0007.45.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

75.              Uchwała nr 0007.62.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawiesprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Piętno, oznaczonych numerami działek :151/2 o powierzchni 0.2139 ha oraz 271 o powierzchni 0.6600 ha.

76.              Uchwała nr 0007.63.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawieuchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie NR XL/286/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na współfinansowanie w formie dotacji i pożyczki w roku 2011 zadania pn.

                   „Rewaloryzacja zespołu dworko-parkowego w Tuliszkowie – etap II” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

77.              Uchwała nr 0007.64.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawieuchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2012 - 2022

78.              Uchwała nr 0007.65.2011 z dnia 12.12.2011 r. w sprawiebudżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2012 rok

79.              Uchwała nr 0007.01.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27.02.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy i Miasta Tuliszków dla Powiatu Tureckiego

80.              Uchwała nr 0007.02.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27.02.2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

81.              Uchwała nr 0007.03.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27.02.2012 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki

82.              Uchwała nr 0007.04.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27.02.2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

83.              Uchwała nr 0007.05.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27.02.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piętno

84.              Uchwała nr 0007.06.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27.02.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Tuliszkowie

85.              Uchwała nr 0007.07.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27.02.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Tuliszkowie ul. Nortowska 1.

86.              Uchwała nr 0007.08.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27.02.2012 r. w sprawie skargi Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki w Warszawie

87.              Uchwała nr 0007.09.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27.02.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.60.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy i Miasta Tuliszków na 2012 rok.

88.              Uchwała nr 0007.10.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27.02.2012 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Smaszewie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzymiszewie – Szkoła Filialna w Smaszewie

89.              Uchwała nr 0007.11.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27.02.2012 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kiszewach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Tuliszkowie – Szkoła Filialna w Kiszewach

90.              Uchwała nr 0007.12.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27.02.2012 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tarnowej w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzymiszewie – Szkoła Filialna w Tarnowej

91.              Uchwała nr 0007.13.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27.02.2012 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Gminie i Mieście Tuliszków

92.              Uchwała nr 0007.14.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27.02.2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2012-2022

93.              Uchwała nr 0007.15.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2012 rok

94.              Uchwała nr 0007.16.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27.02.2012 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

95.              Uchwała nr 0007.17.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Kiszewy, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 313 i 324.

96.              Uchwała nr 0007.18.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29.03.2012 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie.

97.              Uchwała nr 0007.19.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29.03.2012 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzymiszewie.

98.              Uchwała nr 0007.20.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29.03.2012 r. w sprawie zmiany sieci prowadzonych przez Gminę Tuliszków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

99.              Uchwała nr 0007.21.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29.03.2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Tuliszków.

100.          Uchwała nr 0007.22.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29.03.2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

101.          Uchwała nr 0007.23.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29.03.2012 r. w sprawie odbudowy pomnika Powstańców 1863 r.

102.          Uchwała nr 0007.25.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29.03.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.10.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Smaszewie w Szkołę Filialną

103.          Uchwała nr 0007.26.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29.03.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.11.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kiszewach w Szkołę Filialną

104.          Uchwała nr 0007.27.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29.03.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.12.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tarnowej w Szkołę Filialną

105.          Uchwała nr 0007.28.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu

106.          Uchwała nr 0007.29.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków za 2011 rok

107.          Uchwała nr 0007.30.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie skargi Kazimierza Fabiańskiego

108.          Uchwała nr 0007.31.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie nabycia przez Gminę i Miasto Tuliszków na podstawie umowy użyczenia gruntu

109.          Uchwała nr 0007.32.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę i Miasto Tuliszków zadania publicznego z zakresu

110.          Uchwała nr 0007.33.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2012 zmieniająca uchwałę nr XLI2922010 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie

111.          Uchwała nr 0007.34.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2012 zmieniająca uchwałę nr XLI2912010 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie

112.         Uchwała nr 0007.35.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Świat

113.          Uchwała nr 0007.36.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krępa

114.          Uchwała nr 0007.37.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sarbicko

115.          Uchwała nr 0007.38.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tarnowa

116.          Uchwała nr 0007.39.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruda

117.          Uchwała nr 0007.40.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wielopole

118.          Uchwała nr 0007.41.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kiszewy

119.          Uchwała nr 0007.42.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

120.          Uchwała nr 0007.43.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

121.          Uchwała nr 0007.44.2012 rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 9 sierpnia 2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2012-2022

122.          Uchwała nr 0007.45.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 9 sierpnia 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminyi Miasta Tuliszków na 2012 rok

123.          Uchwała nr 0007.46.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 września 2012 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

124.          Uchwała nr 0007.47.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 września 2012 w sprawie podziału Gminy i Miasta Tuliszków na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

125.          Uchwała nr 0007.48.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 września 2012 zmieniająca Uchwałę nr 0007.13.2012 Rady Miejskiejw Tuliszkowie z dnia 27 lutego 2012 w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Gminie i Mieście Tuliszków

126.          Uchwała nr 0007.49.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 września 2012 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tuliszków dla części obszaru miasta, położonego w rejonie Placu Floriańskiego oraz ulicy OSP.

127.          Uchwała nr 0007.50.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 września 2012 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2012-2022.

128.          Uchwała nr 0007.51.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 września 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2012 rok.

129.          Uchwała nr 0007.52.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 8 listopada 2012 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

130.          Uchwała nr 0007.53.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 8 listopada 2012 w sprawie opłaty targowej.

131.          Uchwała nr 0007.54.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 8 listopada 2012 w sprawie obniżenie ceny skupu żyta, do wymiaru podatku rolnego na 2013 rok na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.

132.          Uchwała nr 0007.55.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 8 listopada 2012 w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.

133.          Uchwała nr 0007.56.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 8 listopada 2012 w sprawie podziału Gminy i Miasta Tuliszków na obwody głosowania.

134.          Uchwała nr 0007.57.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 8 listopada 2012 w sprawie zmiany Uchwały nr 0007.47.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 września 2012 w sprawie podziału Gminy i Miasta Tuliszków na okręgi wyborcze, określenie ich granic, numerów i

                 ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach samorządowych.

135.          Uchwała nr 0007.58.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 8 listopada 2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na zadanie pn. "Budowa chodnika i kolektora deszczowego w ciągu drogi powiatowej nr 4479 P Tuliszków -

                 Tarnowa - Wymysłów w m. Tarnowa od km 3+ 852,00 do km 6+ 452,00 na długości 2,6 km - II etap (wykonanie zatoki postojowej)".

136.          Uchwała nr 0007.59.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie  z dnia 8 listopada 2012 w sprawie zasad przyznawania Samorządowego Stypendium Gminy i Miasta Tuliszków za wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych.

137.          Uchwała nr 0007.60.2012 Rady Miejskej  w Tuliszkowie z dnia 8 listopada 2012 zmieniająca Uchwałę nr 0007.46.2011 Rady Miejskiej w Tuliskowie z dnia 8 listopada 2011 w sprawie  uchwalenia "Rocznego programu wspołpracy Gminy i Miasta Tuliszkow z organizacjami

                pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz.U z 2010r., Nr 234, poz. 1536) na rok 2012".

138.          Uchwała nr 0007.61.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 8 listopada 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2012 rok.

139.          Uchwała nr 0007.62.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 listopada 2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Projgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy i Miasta Tuliszków na 2013 rok

140.          Uchwała nr 0007.63.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 listopada 2012 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Tuliszków na 2013 rok

141.          Uchwała nr 0007.64.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 listopada 2012 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

                 publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz 1536 z późn. zm.) na rok 2013.

142.          Uchwała nr 0007.65.2012 Rady miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 listopada 2012 w sprawie przyznania dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie

143.          Uchwala nr 0007.66.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 listopada 2012 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Tuliszków spólkom wodnym i sposobu jej rozliczenia

144.          Uchwała nr 0007.67.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 listopada 2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntów przez Gminę i Miasto Tuliszków pod drogę gminną w miejscowości Kiszewy.

145.          Uchwała nr 0007.68.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i MIasta Tuliszków na lata 2012-2022

146.          Uchwała nr 0007.69.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2012 rok

147.          Uchwała nr 0007.70.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2013-2022

148.          Uchwała nr 0007.71.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2013 rok.

149.          Uchwała nr 0007.72.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2012-2022

150.          Uchwała nr 0007.73.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2012 rok

151.          Uchwała nr 0007.1.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

152.          Uchwała nr 0007.2.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

153.          Uchwała nr 0007.3.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

154.          Uchwała nr 0007.4.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25 stycznia w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

155.          Uchwała nr 0007.5.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

156.          Uchwała nr 0007.6.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za

                 uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunlanymi na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

157.          Uchwała nr 0007.7.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od spłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielenia.

158.          Uchwała nr 0007.8.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowe z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budzetu Gminy i Miasta Tuliszków dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających

                azbest

159.          Uchwała nr 0007.9.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2013 rok.

160.          Uchwała nr 0007.10.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i

                 transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, ich części.

161.          Uchwała nr 0007.11.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 śodków stanowiących fundusz sołecki.

162.          Uchwała nr 0007.12.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2013 rok.

163.          Uchwała nr 0007.13.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 5 marca 2013 rokiu w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 01 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

164.          Uchwała nr 0007.14.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin-Tuliszków na odcinku od km 56+554,80 do km

                 57+052,67 w m. Nowy Świat".

165.          Uchwała nr 0007.15.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

166.          Uchwała nr 0007.16.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2013-2022.

167.          Uchwała nr 0007.17.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2013 rok

168.          Uchwała nr 0007.18.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia smiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Tuliszków terenu w obrębie Tuliszków i Zadworna, gmina

                Tuliszków.

169.          Uchwała nr 0007.19.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Tuliszków i Zadworna, gmina Tuliszków.

170.          Uchwała nr 0007.20.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie dotacji dla MGOK.

171.          Uchwała nr 0007.21.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków.

172.          Uchwała nr 0007.22.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w składf mieszkaniowego zasobu gminy Tuliszków

173.          Uchwała nr 0007.23.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuliszków na lata 2013-2017

174.          Uchwała nr 0007.24.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

175.          Uchwała nr 0007.25.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.

176.          Uchwała nr 0007.26.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022

177.          Uchwała nr 0007.27.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2013 rok.

178.          Uchwała nr 0007.28.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokosci diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

179.          Uchwała nr 0007.29.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2012 rok

180.           Uchwała nr 0007.30.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków za 2012 rok. 

181.          Uchwała nr 0007.31.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków

182.          Uchwała nr 0007.32.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenia Gminy i Miasta Tuliszków 

183.           Uchwała nr 0007.33.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmieniająca uchwałę 0007.64.2012 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Tuliszków

184.           Uchwała nr 0007.34.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dryja I gmina Tuliszków. 

185.          Uchwała nr 0007.35.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogorzelczyn I gmina Tuliszków.

186.          Uchwała nr 0007.36.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piętno I gmina Tuliszków. 

187.          Uchwała nr 0007.37.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wielopole I gmina Tuliszków.

188.          Uchwała nr 0007.38.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zadworna I gmina Tuliszków.

189.          Uchwał nr 0007.39.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

190.          Uchwała nr 0007.40.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Tuliszków

191.          Uchwała nr 0007.41.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20 września 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu działalności świetlic wiejskich na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

192.          Uchwała nr 0007.42.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2013-2014

193.          Uchwała nr 0007.43.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2013 r.

194.          Uchwała nr 0007.44.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20 września 2013 r. w sprawie przyznania dotacji dla Miesko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie.

195.          Uchwała  nr 0007.45.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 października 2013 r.w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie

196.          Uchwała nr 0007.46.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 października 2013 r w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2013-2015.

197.          Uchwała nr 0007.47.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 października 203 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarownania Przestrzennego Terenu w miejscowości Krępa w gminie Tuliszków .

198.          Uchwała nr 0007.48.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

199.          Uchwała nr 0007.49.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały z dnia 05 marca 2013 r. w spraiwe przyznania dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie

200.          Uchwała nr 0007.50.2013  Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 października 2013 w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuliszkowie w jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Gospodarki

                Komunalnej w Tuliszkowie.

201.          Uchwała nr 0007.51.2013  Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej. 

202.          Uchwała nr 0007.52.2013  Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2013-2025.

203.          Uchwała nr 0007.53.2013  Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta ,do wymiaru podatku rolnego na rok 2014 na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

204.          Uchwała nr 0007.54.2013  Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ,o których mowa  w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku

                 publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

205.          Uchwała nr 0007.55.2013  Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Tuliszków na 2014 r.

206.          Uchwała nr 0007.56.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy i Miasta Tuliszków na 2014 r.

207.          Uchwała nr 0007.57.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2013 r.

208.          Uchwała nr 0007.58.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuliszkowie w jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Gospodarki

                 Komunalnej w Tuliszkowie.

209.          Uchwała nr 0007.59.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2014-2017

210.          Uchwała nr 0007.60.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2014 r.

211.          Uchwała nr 0007.61.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie do przeprowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej

212.          Uchwała nr 0007.62.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Tuliszków na lata 2013-2022

213.          Uchwała nr 0007.63.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2013 r.      

214.          Uchwała nr 0007.1.2014   Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 07 lutego  2014 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków „Pomoc gminy w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020

215.           Uchwała nr 0007.2.2014   Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 07 lutego  2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie , w tym za zakupione posiłki

216.           Uchwała nr 0007.3.2014   Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 07 lutego  2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 0007.25.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.

217.           Uchwała nr 0007.4.2014   Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 07 lutego  2014 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Gminie i Mieście Tuliszków

218.           Uchwała nr 0007.5.2014   Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 07 lutego  2014 r. w sprawie skargi Grzegorza Kwiatkowskiego ,zam.Kiszewy 46, 62-740 Tuliszków z dnia 13.12.2013 r., na działalność Burmistrza GiM Tuliszków w związku z niewłaściwą gospodarką nieczystościami na

                  działce   należącej do skarżącego.

219.           Uchwała nr 0007.6.2014   Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 07 lutego  2014 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i stawek procentowych

220.           Uchwała nr 0007.7.2014   Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 07 lutego  2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

221.           Uchwała nr 0007.8.2014   Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 07 lutego  2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2014 rok.

222.           Uchwała nr 0007.9.2014   Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 07 lutego  2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2014-2017

223.           Uchwała nr 0007.10.2014   Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 07 lutego  2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika na ulicy Krasickiego i Walki Młodych w m. Tuliszków”

224.            Uchwała nr 0007.11.2014   Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 14 marca  2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Krępa w gminie Tuliszków

225.             Uchwała nr 0007.12.2014   Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 14 marca  2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na rok 2015

226.             Uchwała nr 0007.13.2014   Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 14 marca  2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2010 Rady Miejskiej w Tuliszkowie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy i Miasta Tuliszków” oraz regulaminu jej nadawania.

227.            Uchwała nr 0007.14.2014   Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 14 marca  2014 r. w sprawie zmiany udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy i Miasta Tuliszków dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.”Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów

                  zawierających azbest”

228.       Uchwała nr 0007.15.2014   Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 14 marca  2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2014 r.

229.       Uchwała nr 0007.16.2014   Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 14 marca  2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2014 r.

230.       Uchwała nr 0007.17.2014   Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 14 marca  2014 r. w ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2016

228.     Uchwała nr 0007.15.2014   Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 14 marca  2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2014 r.

229.     Uchwała nr 0007.16.2014   Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 14 marca  2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2014 r.

230.     Uchwała nr 0007.17.2014   Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 14 marca  2014 r. w ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2016

231.     Uchwała nr 0007.18.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 31 marca 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków

232.     Uchwała nr 0007.19.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn.; „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”

233.     Uchwała nr 0007.20.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2010 Rady Miejskiej w Tuliszkowie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy i Miasta Tuliszków oraz regulaminu jej nadawania.

234.     Uchwała nr 0007.21.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

235.     Uchwała nr 0007.22.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2014 r.

236.     Uchwała nr 0007.23.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany WPF GiM Tuliszków na lata 2014-2017 r.

237.     Uchwała nr 0007.24.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla miasta Konina.

238.     Uchwała nr 0007.25.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  sprawozdania z wykonania budżetu GiM Tuliszków za 2013 .

239.     Uchwała nr 0007.26.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków za 2013 r.

240.     Uchwała nr 0007.27.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17 czerwca 2014 r w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2014 rok.

241.     Uchwała nr 0007.28.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2014-2017.

242.    Uchwała nr 0007.29.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2014 rok.

243.    Uchwał nr 0007.30.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Tuliszków na lata 2014-2017

244.    Uchwał nr 0007.31.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż  jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu

            przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

245.    Uchwał nr 0007.32.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie  pozbawienia statusu pomnika przyrody