obrazek

KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

 

 

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r., poz. 23
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)
  4. Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji
    (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777)

I.  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

 Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów lub pobrać na stronie www.bip.tuliszkow.pl. . Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy i Miasta w  Tuliszkowie,   Plac  Powstańców  Styczniowych  1863 r.   nr 1,   62-740   Tuliszków  lub   pocztą   elektroniczną  na  adres   e-mail:   planowanie@tuliszkow.pl

II. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zaświadczenia

III OPŁATY

 Opłatę  skarbową  w wysokości  17,00 zł wnosi się  w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie  -  pokój nr  6 lub  na  konto Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie:
 Bank Spółdzielczy Konin O/Tuliszków, numer 24 8530 0000 0900 0126 2000 0010

IV SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1.      Odszukanie numeru działki/działek  na mapie ewidencyjnej.

2.      Zlokalizowanie działki na planszy planu zagospodarowania przestrzennego.

3.      Odczytanie przeznaczenia działki.

4.      Sporządzenie zaświadczenia.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

14 dni

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

 Nie dotyczy

VII  INFORMACJE  DODATKOWE     

Podanie we wniosku numeru telefonu ułatwi kontakt z wnioskodawcą.

VIII OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ  (ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

  Podinspektor  ds. planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej - Paulina Rusek

  pokój 21,  e-mail: planowanie@tuliszkow.pl,  tel. 063 279 17 82