KARTA PRZEBIEGU PROCESU

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. nr 1

tel.: (63) 279 31 16, fax.: (63) 279 17 70, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

NAZWA PROCESU

LOKALIZACJA W PASIE DROGOWYM DRÓG GMINNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  LUB URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

Nr strony

1/2

DANE WEJŚCIOWE

 

PODSTAWA PRAWNA

·         Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960  r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego                                       (t.j. -   Dz. U. z  2017 r. , poz. 1257)

·         Art. 39 ust.3  ustawy  z  dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych                                             ( tekst jednolity - Dz.U. z 2016r., poz. 1440  ze  zm.)

I.  SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów, bądź pobrać na stronie www.bip.tuliszkow.pl

Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta  Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych  1863 r. nr 1.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

1.     Wniosek o zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym obiektów budowlanych   lub urządzeń

        niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami  lub potrzebami ruchu drogowego  plus

        załączniki do wniosku    to jest :

 -      wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy –  tylko dla obiektów

        budowlanych  lub urządzeń dla których jest wymagane pozwolenie na budowę

 -      dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ( działki ) – akt notarialny   lub wypis z

        rejestru gruntów

 -      mapa sytuacyjno – wysokościowa  - 2 szt ( plan sytuacyjny )

 -      stosowne upoważnienia

III. OPŁATY

       Wniosek nie podlega opłatom

 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

- Przeprowadzenie  wizji lokalnej przez pracownika UG i M Tuliszków

     - Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej .

 

DANE WYJŚCIOWE

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

        W terminie  do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz  wymaganych dokumentów  .

VI.  TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

 

VII.  INFORMACJE DODATKOWE  

-  Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą
    może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

-  W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i

    złożenia w Biurze  Obsługi Interesanta 

 

 

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

     Referat Rozwoju Gospodarczego – Justyna Tomczyk – podinspektor ds. drogownictwa, pok. nr 24, tel. (63)  2791767

 

 

Wydanie IV z dnia 18.09.2017 r.

Strona 2/2