Rejestr zarządzeń – rok 2005

 

 

1.      Zarządzenie Nr 0151/1/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 03.01.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Spółdzielni Mieszkaniowej "Tęcza" w Turku o ustanowienie służebności gruntowej przez działkę oznaczoną numerem 2092/2 położoną w obrębie Tuliszków do działki oznaczonej numerem 2092/3 położonej w obrębie Tuliszków oraz wyrażenia zgody na poniesienie opłat notarialnych i sądowych związanych z ustanowieniem w/w prawa

2.      Zarządzenie Nr 0151/2/05 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 11.01.2005 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2005 rok

3.      Zarządzenie Nr 0151/3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 27.01.2005 r. w sprawie  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 6 w budynku wchodzącym w skład nieruchomości położonej w Tuliszkowie przy ul. górnej 11, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2092/3 o powierzchni

4.      Zarządzenie Nr 0151/4/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 10.02.2005r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

5.      Zarządzenie Nr 0151/5/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 14.02.2005rw sprawie ustalenia regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w zakresie sportu

6.      Zarządzenie Nr 0151/6/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 18.02.2005r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

7.      Zarządzenie Nr 0151/7/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 21.03.2005r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2004 rok Radzie Miejskiej w Tuliszkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

8.      Zarządzenie nr 0151/8/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 18.03.2005r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnowej oraz zasad pracy komisji konkursowej

9.      Zarządzenie nr 0151/9/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 18.03.2005r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie oraz zasad pracy komisji konkursowej

10.  Zarządzenie Nr 0151/10/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 23.03.2005r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/5/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 14.02.2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w zakresie sportu

11.  Zarządzenie nr 0151/11/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 29.03.2005r. w sprawie ustalenia wielkości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w dziedzinie sportu w 2005 roku

12.  Zarządzenie Nr 0151/12/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 07.04.2005r. w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie Gminy Tuliszków

13.  Zarządzenie Nr 0151/13/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 07.04.2005r. w sprawie zasad przeprowadzenia kontroli wydatków w nadzorowanych jednostkach

14.  Zarządzenie nr 0151/14/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 26.04.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "zmianę systemu opalania z węglowego na olejowe wraz z modernizacją centralnego ogrzewania oraz termomodernizacją obiektu Zespołu szkół w Tuliszkowie".

15.  Zarządzenie Nr 0151/15/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 10.05.2005r. w sprawie określenia wysokości czynszu dzierżawnego w 2005 roku

16.  Zarządzenie Nr 0151/16/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 16.05.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Tuliszkowie, Grzymiszewie i w Piętnie

17.  Zarządzenie Nr 0151/17/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 23.06.2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie

18.  Zarządzenie Nr 0151/18/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 23.06.2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

19.  Zarządzenie Nr 0151/19/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 23.06.2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

20.  Zarządzenie Nr 0151/20/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 23.06.2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

21.  Zarządzenie Nr 0151/21/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 23.06.2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

22.  Zarządzenie Nr 0151/22/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 23.06.2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

23.  Zarządzenie Nr 0151/23/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 23.06.2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

24.  Zarządzenie Nr 0151/24/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 27.06.2005 r. w sprawie wydzierżawienia części gruntu na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2092/3 położonej w Tuliszkowie

25.  Zarządzenie Nr 0151/25/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.06.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na wykonanie zadania pn. "Remont nawierzchni bitumicznej ulicy Zdrojowej w Tuliszkowie asfaltobetonem poprzez ułożenie dywanika bitumicznego o grubości 4 cm po zagęszczeniu na powierzchni 1620,00m2"

26.  Zarządzenie Nr 0151/26/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 30.06.2005 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2005 rok

27.  Zarządzenie Nr 0151/27/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 08.07.2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Tuliszkowie oznaczonej numerem ewidencyjnym 1991/2 p powierzchni 0.0151 ha

28.  Zarządzenie Nr 0151/28/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 08.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą: "przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dryja od km 0+901 do km 1+802"

29.  Zarządzenie Nr 0151/29/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 08.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą: "przebudowa drogi gminnej Grzymiszew - Babiak od km 0+525 do km 1+025"

30.  Zarządzenie Nr 0151/30/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 08.07.2005 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu udzielenia zasiłku szkolnego dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego na terenie gminy Tuliszków

31.  Zarządzenie Nr 0151/31/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 11.07.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 155 000 PLN na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Dryja" i "Przebudowa drogi gminnej w m. Grzymiszew - Babiak"

32.  Zarządzenie Nr 0151/32/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 12.07.2005 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

33.  Zarządzenie Nr 0151/33/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 15.07.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na wyłonienie przewoźnika na dowóz i dowóz dzieci do szkół na ternie gminy Tuliszków

34.  Zarządzenie Nr 0151/34/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 19.07.2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie

35.  Zarządzenie Nr 0151/35/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 21.07.2005 r. w sprawie wydzierżawienia części gruntu na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 608 położonej w Grzymiszewie

36.  Zarządzenie Nr 0151/36/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 25.07.2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2005 rok

37.  Zarządzenie Nr 0151/37/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.07.2005 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

38.  Zarządzenie Nr 0151/38/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 10.08.2005 r. w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za I półrocze 2005 roku Radzie Miejskiej w Tuliszkowie i regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

39.  Zarządzenie Nr 0151/39/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 16.08.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na wyłonienie przewoźnika na dowóz i odwóz dzieci ze szkół na terenie gminy Tuliszków

40.  Zarządzenie Nr 0151/40/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 24.08.2005 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Sarbicku, oznaczonego numerami ewidencyjnymi: 764/2, 765/2 i 773

41.  Zarządzenie Nr 0151/41/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 25.08.2005 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

42.  Zarządzenie Nr 0151/42/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 29.08.2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

43.  Zarządzenie Nr 0151/43/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 29.08.2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grzymiszewie do zawierania umów najmu na najem lokalu użytkowego

44.  Zarządzenie Nr 0151/44/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 31.08.2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2005 rok

45.  Zarządzenie Nr 0151/45/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 13.09.2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień
9 października 2005 r.

46.  Zarządzenie Nr 0151/46/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 15.09.2005 r. w sprawie powołania komisji odbioru wykonanego remontu nawierzchni bitumicznej na ul. Zdrojowej w Tuliszkowie

47.  Zarządzenie Nr 0151/47/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 21.09.2005 r. w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn. zmiana systemu opalania z węglowego na olejowe wraz z modernizacją centralnego ogrzewania oraz termomodernizacją obiektu Zespołu Szkół w Tuliszkowie

48.  Zarządzenie Nr 0151/48/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 22.09.2005 r. w sprawie powołania komisji nagród Burmistrza
na Dzień Edukacji Narodowej 2005 r.

49.  Zarządzenie Nr 0151/49/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 23.09.2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2005 rok

50.  Zarządzenie Nr 0151/50/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 30.09.2005 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2005 rok

51.  Zarządzenie Nr 0151/51/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 13.10.2005 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót konserwacyjnych wykonanych przez PZSW w Turku

52.  Zarządzenie Nr 0151/52/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 20.10.2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2005 rok

53.  Zarządzenie Nr 0151/53/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 31.10.2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2005 r.

54.  Zarządzenie Nr 0151/54/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 07.11.2005 r. w sprawie wydzierżawienia części gruntu na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 979/20 położonej w Tuliszkowie oraz gruntu oznaczonego numerami ewidencyjnymi 979/110 i 979/113 położonego w Tuliszkowie na okres 3 lat

55.  Zarządzenie Nr 0151/55/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 15.11.2005 r. w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2006 rok

56.  Zarządzenie Nr 0151/56/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 15.11.2005 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie Gminy Tuliszków

57.  Zarządzenie Nr 0151/57/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 17.11.2005 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

58.  Zarządzenie Nr 0151/58/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 17.11.2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki w Tuliszkowie i Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie

59.  Zarządzenie Nr 0151/59/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 25.11.2005 r. w sprawie powołania komisji odbioru wykonanego remontu ulicy Leśnej w Tuliszkowie

60.  Zarządzenie Nr 0151/60/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 30.11.2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2005 rok

61.  Zarządzenie Nr 0151/61/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 30.11.2005 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2005 rok

62.  Zarządzenie Nr 0151/62/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 19.12.2005 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu oznaczonego numerem ewidencyjnym działki 979/49 położonej w Tuliszkowie na okres 3 lat

63.  Zarządzenie Nr 0151/63/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 19.12.2005 r. w sprawie powołania komisji odbioru wykonania robót budowlanych polegających na wymianie stolarki drzwiowej

64.  Zarządzenie Nr 0151/64/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 22.12.2005 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

65.  Zarządzenie Nr 0151/65/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 23.12.2005 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w budynku UGiM

66.  Zarządzenie Nr 0151/66/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 27.12.2005 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2006 rok

67.  Zarządzenie Nr 0151/66A/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dn. 27.12.2005 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na "Najładniejszą iluminację świąteczno - noworoczną posesji"

68.  Zarządzenie Nr 0151/67/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 29.12.2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2005 rok

69.  Zarządzenie Nr 0151/68/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 29.12.2005 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2005 rok

70.  Zarządzenie Nr 0151/69/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 29.12.2005 r. w sprawie powołania komisji do rozliczenia zadań inwestycyjnych na dzień
31 grudnia 2005 roku

71.  Zarządzenie Nr 0151/70/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 30.12.2005 r. w sprawie rozkładu czasu pracy pracowników samorządowych Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie w 2006 roku

72.  Zarządzenie Nr 0151/71/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 30.12.2005 r. w sprawie organizacji stanowiska kierowania burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń , a także w czasie wojny